การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการรายงานสถานศึกษา กรณีศึกษา: โรงเรียนบ้านสมสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

Titleการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการรายงานสถานศึกษา กรณีศึกษา: โรงเรียนบ้านสมสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsเสถียร นิลบุตร
Degreeวท.ม (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB ส894
Keywordsระบบบริหารจัดการโรงเรียน, ระบบสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Abstract

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการรายงานสถานศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านสมสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยเก็บข้อมูลด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านกิจการนักเรียน ด้านการบริหารภายในโรงเรียน แล้วนำข้อมูลที่ได้จัดทำเป็นรายงานส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีทั้งรายงานที่จะต้องจัดทำเป็นรายเดือน รายภาคการศึกษา รายปีการศึกษา หรือตามที่หน่วยงานร้องขอ ระบบสารสนเทศนี้ถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่น โดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) และฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL)
ระบบที่พัฒนาขึ้นถูกทดสอบเพื่อวัดประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อการใช้งาน โดยใช้แบบสอบถามจากผู้ใช้งานจำนวน 15 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรอื่น ๆ ของโรงเรียนบ้านสมสะอาด ผลการทดสอบ พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45

Title Alternate Development of information system for school report management case study: Ban Som Sa-Ad school Yasothon primary educational service area office 2
Fulltext: