การใช้น้ำมันจากขยะพลาสติกกับเครื่องยนต์เบนซิน

Titleการใช้น้ำมันจากขยะพลาสติกกับเครื่องยนต์เบนซิน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsรณศักดิ์ วิวัฒน์ปรีชานนท์
Degreeวศ.ม (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTD ร125
Keywordsน้ำมันขยะพลาสติก, พลังงานทดแทน, สมรรถนะเครื่องยนต์, สารมลพิษ, เครื่องยนต์เบนซิน
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของน้ำมันจากขยะพลาสติกและการใช้น้ำมันจากขยะพลาสติกกับเครื่องยนต์เบนซิน ซึ่งน้ำมันจากขยะพลาสติกนั้นได้มาจากการนำขยะพลาสติกมาทำความสะอาดและทำให้แห้งแล้วผ่านกระบวนการไพโรไลซิสที่อุณหภูมิประมาณ 420 องศาเซลเซียส แล้วนำน้ำมันที่ได้มากลั่นแยกส่วน โดยน้ำมันที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นอุณหภูมิระหว่าง 60 องศาเซลเซียส ถึง 170 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นนำน้ำมันจากขยะพลาสติกผสมกับน้ำมันเบนซิน 91 ในอัตราส่วนร้อยละ 100:0, 75:25, 50:50, 25:75 และ 0:100 ตามลำดับ คุณสมบัติทางกายภาพที่ทดสอบ ได้แก่ ความหนาแน่น ค่าออกเทน ค่าความร้อน ความดันไอ อุณหภูมิการกลั่นตัว ปริมาณกำมะถัน ปริมาณน้ำ ค่าการกัดกร่อน ซึ่งพบว่าคุณสมบัติดังกล่าวใกล้เคียงกับน้ำมันเบนซิน 91 ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราส่วนผสมระหว่างน้ำมันจากขยะพลาสติกผสมกับน้ำมันเบนซิน 91 เล็กน้อย และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณสมบัติของน้ำมันเบนซินตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน ส่วนการทดสอบกับเครื่องยนต์เบนซินนั้น ได้ทำการศึกษาตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน ส่วนการทำสอบกับเครื่องยนต์เบนซินนั้น ได้ทำการศึกษาโดยใช้เครื่องยนต์เบนซินสูบเดียวกับน้ำมันจากขยะพลาสติกผสมกับน้ำมันเบนซิน 91 และสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่ทดสอบ ได้แก่ แรงบิด กำลังม้าเบรก และอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันจำเพาะ นอกจากนั้นยังทำการวัดหาค่าปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ที่ปล่อยออกมาพร้อมไอเสีย ผลการทดสอบ พบว่า น้ำมันจากขยะพลาสติกและน้ำมันจากขยะพลาสติกผสมกับน้ำมันเบนซิน 91 ให้ค่าแรงบิดและค่ากำลังม้าเบรกของเครื่องยนต์มีค่าสูงกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน 91 เล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 2 ถึง 7 โดยเฉลี่ยทุกความเร็วรอบ และมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันเมื่อความเร็วรอบเครื่องยนต์เปลี่ยนแปลงไปและพบว่าขณะที่ใช้น้ำมันจากขยะพลาสติกทดสอบนั้นเครื่องยนต์สามารถทำงานได้ดี สตาร์ทติดง่าย เดินเรียบ และไม่มีอากาสะดุดของเครื่องยนต์ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันจำเพาะมีค่าต่ำกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน 91 เล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 5 โดยเฉลี่ยทุกความเร็วรอบ ส่วนสารมลพิษของไอเสียของน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดที่นำมาทดสอบมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ทางราชการกำหนด

Title Alternate The use of palstic waste oil with gasoline engine
Fulltext: