การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้การเรียนการสอนแบบสืบเสาะชี้แนะแนวทาง

Titleการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้การเรียนการสอนแบบสืบเสาะชี้แนะแนวทาง
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2555
Authorsณัฐสุดา กล้าหาญ
Degreeวท.ม (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา)
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQ ณ371
Keywordsการสอนแบบสืบเสาะชี้แนะแนวทาง, ปฏิกิริยาเคมี--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน
Abstract

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ 2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3)ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะชี้แนะแนวทาง กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 33 คน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ปีการศึกษา 2553-2554 แบบแผนการทดลองแบบOne Group-Present Design เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกบด้วยแผนผังรูปตัววี แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ t-test ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนสามารถอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและมีการพัฒนาการของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ดีในเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ส่วนคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นน้อยกว่า .05 และคะแนนสอบแบบสอบถามความพึงพอใจทั้งฉบับอยู่ในระดับมาก แสดงว่าการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะชี้แนะแนวทางเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และเสริมความเข้าใจให้กับนักเรียน

Title Alternate Developing grade 11 students' scientific skills in chemical kinetics by using guided-based instruction
Fulltext: