การศึกษาการนำระบบงานหลักธนาคาร (Core banking system) มาใช้กรณีศึกษาผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสินภาค 12

Titleการศึกษาการนำระบบงานหลักธนาคาร (Core banking system) มาใช้กรณีศึกษาผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสินภาค 12
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsธนิดาวีร์ บุญคุ้ม
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHG ธ261
Keywordsธนาคารออมสิน, ธนาคารและการธนาคาร, พนักงานธนาคาร--การทำงาน
Abstract

การวิจัยครั้งนี้เพื่อการศึกษาการนำระบบงานหลักธนาคารมาใช้ กรณีศึกษาผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน ภาค 12 1)ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพนักงานในการใช้ระบบงานหลักธนาคารของพนักงาน 2)ศึกษาผลจากการนำระบบงานหลักธนาคารมาใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน 3)ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อพนักงานในการใช้ระบบงานหลักธนาคารกับผลจากการนำระบบงานหลักธนาคารมาใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน 4)เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติการที่นำระบบงานหลักธนาคารมาใช้ปฏิบัติงาน 5)เสนอแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงาน ธนาคารออมสิน ภาค 12 ในการใช้ระบบงานหลักธนาคาร ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วยตัวแปรอิสระ คือ 1)ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา ตำแหน่งและอายุการทำงาน 2)ปัจจัยที่มีผลต่อพนักงานในการใช้ระบบงานหลักธนาคาร หรือ core banking system (CBS) ความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่พนักงานใช้ ความรู้ความเข้าใจของพนักงานจากการอบรมในการใช้ระบบ CBS ความสามารถและทักษะของพนักงานในการใช้ระบบ CBS การยอมรับของพนักงานในการใช้ระบบ CBS และตัวแปรตาม คือ ผลจากการนำระบบงานหลักธนาคารมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ผลการวิจัย พบว่า
1.ความคิดเห็นทั้งกลุ่มผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติการของปัจจัยที่มีผลต่อพนักงานในการใช้ระบบงานหลักธนาคารอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นทั้งของผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติการของผลจากการนำระบบนำงานหลักธนาคารมาใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
2.ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างระดับการศึกษาและอายุการทำงานของผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติการ มีความคิดเห็นต่อผลจากการนำระบบงานหลักธนาคารมาใช้ในการปฏิบัติงานทั้ง 4 ด้าน พบว่า มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั้น คือ ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติการที่มีระดับการศึกษาและอายุการทำงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลการนำระบบงานธนาคารมาใช้ในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
3.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติการที่มีผลต่อการนำระบบงานหลักธนาคารมาใช้จำแนกตามตำแหน่งงาน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้บริหารมีระดับความคิดเห็นที่ให้ความสำคัญมากกว่าพนักงานปฏิบัติการ คือ 1)ผู้บริหารเห็นว่าความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่พนักงานใช้ในระบบ CBS มีประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อสัญญาณกับระบบเครือข่าย LAN ผู้บริหารเห็นว่าควรมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบ CBS ให้ตรงกับความต้องการและการใช้งานอยู่เสมอ 2)ผู้บริหารมีการยอมรับว่า ระบบ CBS ช่วยให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วมากกว่าพนักงานปฏิบัติการ

Title Alternate A study of using core banking system: a case study of the effect on the performance of the government savings bank staff region 12
Fulltext: