ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของสถานีตำรวจเพื่อประชาชน กรณีศึกษา สถานีตำรวจที่มีผลการประเมินตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ดีเด่น ประจำปี 2552-2553 จังหวัดอุบลราชธานี

Titleปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของสถานีตำรวจเพื่อประชาชน กรณีศึกษา สถานีตำรวจที่มีผลการประเมินตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ดีเด่น ประจำปี 2552-2553 จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsเขตคงรัฐ ธรรมสัตย์
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHV ข615
Keywordsการบริหารงานตำรวจ--อุบลราชธานี, ตำรวจ--การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร, สถานีตำรวจ--การบริหาร
Abstract

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและเสริมด้วยระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของสถานีตำรวจเพื่อประชาชน กรณีศึกษา สถานีตำรวจที่มีผลการประเมินตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ดีเด่น ประจำปี 2552-2553 จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่สังกัดในสถานีตำรวจที่มีผลการประเมินตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2552-2553 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 226 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างวิธีการสุ่มอย่างง่าย (sample random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ คือปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา และการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงของตัวแปร โดยคำนวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบา (Cronbach]s Alpha) ดังนี้ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของสถานีตำรวจเพื่อประชาชน 1)ความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าสถานี มีค่าเท่ากับ 0.811 2)วัฒนธรรมที่สนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กร มีค่าเท่ากับ 0.811 3)ความพร้อมด้านทรัพยากรมีค่าเท่ากับ 0.801 4)การมีส่วนร่วมของชุมชน มีค่าเท่ากับ 0.805 ส่วนตัวแปรตามคือ คุณลักษณะความเป็นสถานีตำรวจเพื่อประชาชน มีค่าเท่ากับ 0.885 วิเคราะห์ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 ประชากร (Independence ? Samples t-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญเท่ากับ 0.05 และการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson?s product moment correlation coefficient)
ผลการศึกษาพบว่า
1)คุณลักษณะความเป็นสถานีตำรวจเพื่อประชาชน อยู่ในระดับปานกลางสูง (mean=4.05)
2)ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของสถานีตำรวจเพื่อประชาชน
2.1) ความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าสถานี อยู่ในระดับสูง (mean=3.91)
2.2) วัฒนธรรมที่สนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กร อยู่ในระดับสูง (mean=4.23)
2.3) ความพร้อมด้านทรัพยากร อยู่ในระดับปานกลาง (mean=3.42)
2.4) การมีส่วนร่วมของชุมชน อยู่ในระดับกลาง (mean=3.94)
3) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ได้แก่
ด้านความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าสถานี (r=0.72) มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะความเป็นสถานีตำรวจเพื่อประชาชนในเชิงบวก ระดับความสัมพันธ์กันปานกลาง ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน (r=0.63) มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะความเป็นสถานีตำรวจเพื่อประชาชนในเชิงบวก ระดับความสัมพันธ์กันปานกลาง ด้านความพร้อมด้านทรัพยากร (r=0.49) มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะความเป็นสถานีตำรวจเพื่อประชาชนในเชิงบวก ระดับความสัมพันธ์กันต่ำ และด้านวัฒนธรรมที่สนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กร (r=0.35) มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะความเป็นสถานีตำรวจเพื่อประชาชนในเชิงบวก ระดับความสัมพันธ์กันต่ำ
จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชา ระดับหัวหน้าสถานีมีความสัมพันธ์สูงกับความเป็นสถานีตำรวจเพื่อประชาชนที่สุด ดังนั้น สถานีตำรวจที่มีผู้บังคับบัญชาที่มีความรู้ความสามารถ เอาใจใส่ ต่อการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อให้เป็นสถานีตำรวจเพื่อประชาชนโดยแท้จริง จะทำให้การพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อให้เป็นสถานีตำรวจเพื่อประชาชนโดยแท้จริง จะทำให้การพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อความเป็นสถานีตำรวจเพื่อประชาชนประสบความสำเร็จได้ และหากมีการนำแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาปรับใช้จนเป็นวัฒนธรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานในราชการด้วยก็จะสามารถก้าวไปสู่ความเป็นสถานีตำรวจเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงได้

Title Alternate Factors related to characteristics of being a police station for people: the case study of the police station qualified as the excellent police station for people in B.E.2552-2553 under the conditions of development project of police stations for people i
Fulltext: