การจัดรูปแบบการจ่ายไฟของระบบจำหน่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียโดยใช้วิธีฮิวรีสติก

Titleการจัดรูปแบบการจ่ายไฟของระบบจำหน่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียโดยใช้วิธีฮิวรีสติก
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsสรรค์ชัย พรหมสุวงศ์
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTK ส332ก
Keywordsการจ่ายพลังงานไฟฟ้า, ระบบไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้า--การผลิต
Abstract

การจัดรูปแบบการจ่ายไฟใหม่ เป็นวิธีการหนึ่งที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นำมาแก้ปัญหาที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของโหลดตามการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป้าหมายสำหรับการจัดรูปแบบการจ่ายไฟใหม่ คือ การทำให้กำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบมีค่าลดลงให้มากที่สุดและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยการค้นหาจุดเปิดวงจรของอุปกรณ์ตัดตอนในระบบใหม่ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอการจัดรูปแบบการจ่ายไฟใหม่ โดยใช้วิธีการฮิวริสติกค้นหาจุดเปิดวงจรเริ่มต้นจากการไหลของกำลังไฟฟ้าที่มาบรรจบกัน จากสภาวะที่สถานะของอุปกรณ์ตัดตอนในระบบจำหน่ายอยู่ในสถานะปิดวงจร วิธีการนำเสนอในวิทยานิพนธ์นี้ได้พัฒนาขึ้นสำหรับใช้ในระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาค 2 (กฟฉ.2) จำนวน 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) ระบบจำหน่าย 2 แหล่งจ่าย 2) ระบบจำหน่าย 2 แหล่งจ่าย 1 วงรอบ 3) ระบบจำหน่าย 1 แหล่งจ่าย 1 วงรอบ และ 4) ระบบจำหน่าย 3 แหล่งจ่าย ซึ่งมีจำนวนเป็นร้อยละ 80.27 ของโครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนงานปรับปรุงระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาค 2 โดยคาดหวังว่าวิธีการที่นำเสนอจะสามารถนำไปใช้งานได้ในระบบไฟฟ้าจริง

Title Alternate Network reconfiguration of PEA's Distribution system for loss reduction by heuristics search
Fulltext: