การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแยกสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติร่วมกับการสร้างผังกราฟิก

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแยกสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติร่วมกับการสร้างผังกราฟิก
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsศศิธร ต้นสวรรค์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD ศ291
Keywordsวิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), สาร--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

เมื่อนักเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการบรรยายมากกว่าการลงมือปฏิบัติ อาจทำให้นักเรียนขาดทักษะวิทยาศาสตร์และไม่สามารถเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวันได้ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติร่วมกับการสร้างผังกราฟิก เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ศึกษาทักษะการทดลองและศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติร่วมกับการสร้างผังกราฟิก เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย ชุดฝึกปฏิบัติการเรื่อง การแยกสาร จำนวน 5 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 5 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบแผนการวิจัยเป็นกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เท่ากับ 81.64/80.08 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น .05 นอกจากนี้นักเรียนมีทักษะการทดลองคิดเป็นร้อยละ 82.83 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก

Title Alternate The development of learning achievement on substance separation of grade 8 students using learning by doing and graphic organizers
Fulltext: