การเมืองในการจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Titleการเมืองในการจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsสัญญา ทองสวัสดิ์
Degreeรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHJ ส555
Keywordsองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม (อุบลราชธานี)--งบประมาณ, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม (อุบลราชธานี)--รายจ่าย
Abstract

การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเมืองในการจัดสรรงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมในช่วงที่มีการจัดสรรงบประมาณในสมัยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมในช่วงที่มีการจัดสรรงบประมาณในสมัยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม พ.ศ. 2553 โดยผู้ศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทำการรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 5 กลุ่ม รวม 23 คน ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 กลุ่มของผู้นำชุมชนในระดับหมู่บ้านตำบลบ้านแขม จำนวน 2 คน กลุ่มที่ 2 กลุ่มของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม จำนวน 8 คน กลุ่มที่ 3 กลุ่มของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม จำนวน 2 คน กลุ่มที่ 4 กลุ่มของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม จำนวน 6 คน กลุ่มที่ 5 กลุ่มของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านแขม จำนวน 5 คน ผลการวิจัยพบว่า การเมืองในการจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม มีลักษณะและรูปแบบชนชั้นนำนิยม แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีบางโครงการในส่วนน้อยที่มีลักษณะเป็นการเมืองแบบพหุนิยม

Title Alternate Politics in budget allocation of Ban Khaem sub-district administrative organization, Phibun Mangsahan district, Ubon Ratchathani province
Fulltext: