การพัฒนาเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้กิจกรรมชุมนุมพฤกษศาสตร์

Titleการพัฒนาเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้กิจกรรมชุมนุมพฤกษศาสตร์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsรักชาติ อาวรณ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQ ร284
Keywordsทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), วิทยาศาสตร์--กิจกรรมการเรียนการสอน
Abstract

การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กิจกรรมชุมชนพฤกษศาสตร์ในการพัฒนาเจตคติของนักเรียนต่อวิทยาศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แผนการจัดชุมชนพฤกษศาสตร์ แบบวัดเจตคติ แบบประเมินความพึงพอใจ ผลการศึกษาพบว่า 1)คะแนนเจตคติด้านบวกหลังทำกิจกรรมชุมนุมพฤกษศาสตร์สูงกว่าก่อนการทำกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 25 และคะแนนเจตคติด้านลบหลังการทำกิจกรรมชุมชนพฤกษศาสตร์ต่ำกว่าก่อนการทำกิจกรรมชุมนุมพฤกษศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 24.8 2)คะแนนความพึงพอใจนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมชุมนุมพฤกษศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 4.57

Title Alternate Development of students' attitudes towards science in secondary school by botanical group activities
Fulltext: