ประสิทธิผลการนำนโยบายการเรียนฟรีสิบห้าปีไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณี สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

Titleประสิทธิผลการนำนโยบายการเรียนฟรีสิบห้าปีไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณี สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsพิเชฐ จันทร์หนองแวง
Degreeรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLC พ653
Keywordsการศึกษาขั้นพื้นฐาน--ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), นโยบายการศึกษา--ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงประสิทธิผล ปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อประสิทธิผลของการนำนโยบายการเรียนฟรีสิบห้าปีไปปฏิบัติ และเสนอแนะให้มีการปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ได้ข้อค้นพบ ดังนี้ 1)ประสิทธิผลการนำนโยบายการเรียนฟรีสิบห้าปีไปปฏิบัติโดยรวม อยู่ในระดับค่อนข้างมาก (4.06) ได้แก่ 1) ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อผู้เรียน ระดับค่อยข้างมาก (4.37) 2)ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง และสุขภาพจิตดี ระดับค่อนข้างมาก (4.17) 3)ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ระดับค่อนข้างมาก (4.08) และ 4)ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ถึงเกณฑ์ระดับปานกลาง (3.62) 2)ปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อประสิทธิผลการนำนโยบายการเรียนฟรีสิบห้าปีไปปฏิบัติ มี 5 ปัจจัย คือ 1)การสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน ระดับค่อนข้างมาก (4.66) 2)ความชัดเจนของนโยบาย ระดับค่อนข้างมาก (4.22) 3)การมีภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์การ ระดับค่อนข้างมาก (4.05) 4)การมีสมรรถนะขององค์การ ระดับปานกลาง (3.97) และ 5)การสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นที่อยู่ในพื้นที่ ระดับปานกลาง (3.77) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยได้เสนอแนะว่า นโยบายการเรียนฟรีสิบห้าปีไม่ควรเน้นเพียงด้านปริมาณเท่านั้น แต่ควรเน้นด้านคุณภาพด้วย ซึ่งเป็นปัญหาหลักของนโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้มีส่วนในการกำหนดนโยบาย ควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยหาวิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สำเร็จ รัฐบาลควรให้การส่งเสริมปัจจัยสมรรถนะของหน่วยงานปฏิบัติเพื่อให้สามารถสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นได้ โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตอาสาทุ่มเทกำลังกาย สติปัญญา พัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาไทย ให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันทั่วทุกท้องถิ่นและทัดเทียมกับอารยะประเทศต่อไป

Title Alternate Effectiveness of fifteen-year free education policy implementation: a case study of schools under jurisdiction of educational service area offices in lower Northeast
Fulltext: