การพัฒนาความเข้าใจเรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ด้วยกิจกรรมการทดลองร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น

Titleการพัฒนาความเข้าใจเรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ด้วยกิจกรรมการทดลองร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsหทัยกาญจน์ ยานสว่าง
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC ห135
Keywordsการเคลื่อนที่--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), ฟิสิกส์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), ฟิสิกส์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--การสอนด้วยสื่อ, วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การวิจัยครั้งนี้ได้ออกแบบและสร้างเครื่องยิงโพรเจกไทล์ สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการทดลองร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนและเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์ ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 0.59 อยู่ในระดับปานกลาง และนักเรียนมีเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์อยู่ในระดับดี

Title Alternate Developing student's concepts on projectile motion using experimental activities with 7E-learning cycle
Fulltext: