ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษไปปฏิบัติ

Titleปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษไปปฏิบัติ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsชนานันท์ มันธุภา
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHC ช149
Keywordsศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน, เศรษฐกิจพอเพียง--ศรีสะเกษ
Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)กระบวนการหรือวิธีการนำโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษไปปฏิบัติ 3)ผลสำเร็จของการนำโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ในจังหวัดศรีสะเกษไปปฏิบัติ และ 4)ปัญหาและอุปสรรคของการนำโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ ไปปฏิบัติ ผลการวิจัยพบว่า ความชัดเจนของนโยบายนั้นมีความสำคัญมาก หากผู้ปฏิบัติไม่มีความเข้าใจแล้ว โครงการไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ นอกจากนี้ความเข้าใจในนโยบายและระบบกลไกสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการและชุมชนนั้น ก็มีความสำคัญเช่นกัน หากไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนแล้วการดำเนินงานก็ไม่ราบรื่นได้ อีกทั้งยังพบว่าทรัพยากรในการดำเนินงานที่ประกอบไปด้วย งบประมาณ อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรมภายในศูนย์ฯ เช่น กระดาน โต๊ะ หรือแม้แต่วิทยากรที่มาให้ความรู้ล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่ง นอกจากนี้ปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วนั้นยังพบว่าปัจจัยที่มีความสำคัญเช่นกัน คือ ความรู้ ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ หากผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจแล้ว ก็ไม่สามารถนำโครงการหรือนโยบายไปปฏิบัติได้ ในการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการนำโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนไปปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย คือ อาคารที่ทำการฝึกปฏิบัตินั้นมีพื้นที่ใช้สอยน้อย ไม่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน ไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและเหมาะสมในการนำเสนอกิจกรรมต่าง ๆของศูนย์เรียนรู้ ขาดแคลนงบประมาณในการดูแลพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ขาดงบประมาณสนับสนุนในการฝึกอบรมเกษตรกร สมาชิกที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมในศูนย์ฯ รวมทั้งงบประมาณที่จัดสรรนั้นล่าช้าและลดลงทำให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ

Title Alternate Factors effecting of sufficient community learning center in Sisaket
Fulltext: