การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

Titleการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsชัยยุทธ ศศิธร
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC ช421
Keywordsผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), ไฟฟ้ากระแส--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), ไฟฟ้ากระแส--กิจกรรมการเรียนการสอน
Abstract

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามเกณฑ์ 75/75 และประเมินผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการปฏิบัติชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อวัดทักษะการต่อวงจรไฟฟ้ากระแสตรง และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 3 ชุด 9 แผนการวิจัย ใช้เวลา 18 คาบ ได้แก่ วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม วงจรไฟฟ้าแบบผสม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยเป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียว สอบก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการวิจัย พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ เรื่องวงจรกระแสไฟฟ้ากระแสตรง มีความเหมาะสมกับกลุ่มประชากรตัวอย่าง และมีประสิทธิภาพตามสูตร E1/E2 เป็น 79.08/78.30 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (75/75) จากการทดสอบก่อนเรียน สามารถแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มคะแนนสูง กลุ่มคะแนนปานกลาง และกลุ่มคะแนนต่ำ เมื่อวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน (t-test dependent) พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มคะแนนสูง กลุ่มคะแนนปานกลาง และกลุ่มคะแนนต่ำ หลังเรียน 31.32 (SD=2.73) สูงกว่าก่อนเรียน 11.36 (SD=3.30) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 คะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยทั้งสามกลุ่มมีค่า 0.70 อยู่ในระดับสูง ด้านทักษะการต่อวงจรไฟฟ้ากระแสตรงของนักเรียน พบว่า นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .08 และจากการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.38 จากเต็ม 5.00 (SD=0.56)

Title Alternate Development of learning activity package to improve the achievement of DC circuit
Fulltext: