ปัจจัยที่มีผลต่อพฤิตกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเปรียบเทียบระหว่างร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมและร้านสะดวกซื้อระบบเฟรนไชส์ : กรณีศึกษาเขตเทศบาลนคร จังหวัดอุบลราชธานี

Titleปัจจัยที่มีผลต่อพฤิตกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเปรียบเทียบระหว่างร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมและร้านสะดวกซื้อระบบเฟรนไชส์ : กรณีศึกษาเขตเทศบาลนคร จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsอนุชิดา บุญดี
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF อ187
Keywordsผู้บริโภค--ทัศนคติ--การซื้อสินค้า, พฤติกรรมผู้บริโภค--อุบลราชธานี, ร้านค้าปลีก, ร้านค้าสะดวกซื้อ
Abstract

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาปัจจัยเฉพาะบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมและร้านสะดวกซื้อระบบเฟรนไชส์ 2)เพื่อศึกษาถึงปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคระหว่างร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมและร้านสะดวกซ้อระบบเฟรนไชส์
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 15-24 ปี ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 7000 บาท สถานภาพโสด และมีจำนวนสมาชิกในที่พักอาศัย 4-5 คน ผู้บริโภคส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อระบบเฟรนไชส์ เนื่องจากมีการเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ประเภทสินค้าที่นิยมซื้อได้แก่ อาหารสำเร็จรูป อาหารแห้ง และขนมขบเคี้ยว ภายหลังการซื้อสินค้าแล้ว ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะกลับมาซื้อซ้ำอีก และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ในส่วนของผู้บริโภคที่ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม พบว่า เหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อ คือ เดินทางสะดวก ใกล้บ้าน และที่ทำงาน ประเภทสินค้าที่เลือกซื้อ ได้แก่ สินค้าประเภทเครื่องดื่ม ภายหลังการซื้อสินค้าแล้วจะกลับมาซื้อซ้ำอีก ผู้บริโภคมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนั้นยังพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมคือ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ซึ่งมีผลอยู่ในระดับมาก และในส่วนของปัจจัยที่มีผลต่อระดับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าสะดวกซื้อระบบเฟรนไชส์ และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการตัดสินใจกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมและร้านสะดวกซื้อระบบเฟรนไชส์พบว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำและมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน

Title Alternate Factors affecting consumer behaviour in the decision ordering comparisons among traditional retailers and convenience stores franchising system case study : county municipality Ubon Ratchathani
Fulltext: