ประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

Titleประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2553
Authorsวิลาสินี นามศรี
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberJS ว722
Keywordsบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล--ความพอใจในการทำงาน, องค์การบริหารส่วนตำบลกุดข้าวปุ้น--การบริหารงานบุคคล--อุบลราชธานี
Abstract

การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลที่ศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ระดับปานกล่ง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ส่วนในด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้น พบว่า บุคลากรที่มีเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 10 คน พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงาน มีความเห็นว่า รู้สึกพึงพอใจในอาชีพที่ทำอยู่ เพราะมองว่าเป็นงานที่มีเกียรติ และได้ช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่น แต่ก็มีบางส่วนที่มองว่าสวัสดิการและค่าตอบแทนยังไม่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับข้าราชการประเภทอื่น เช่น ข้าราชการส่วนกลาง ข้าราชการส่วนภูมิภาค ส่วนในด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงาน มีความเห็นว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้องค์การประสบความสำเร็จ และส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง สิ่งที่ต้องแก้ไขหรือปรับปรุงในการปฏิบัติงาน คือ ด้านปริมาณงาน และความรู้รอบในการปฏิบัติงาน

Title Alternate Work efficiency and performance satisfaction of personnel of sub-district administration in the district area of Kut Khaopun Ubon Ratchathani province
Fulltext: