การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โมเมนตัมและการชน

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โมเมนตัมและการชน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2553
Authorsอุไลวรรณ ภัยชิต
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC อ859
Keywordsการศีกษา--การจัดการ, การสอนวิทยาศาสตร์, การเรียนรู้--การจัดการ--วิจัย, โมเมนตัม (กลศาสตร์)--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง โมเมนตัมและการชนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 และ 4/7 จำนวน 80 คน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ตลอดระยะเวลาเรียนจำนวน 16 คาบ ผลการศึกษาพบว่า คะแนนสอบหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 80.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โมเมนตัมและการชน

Title Alternate Development of achievement by inquiry cycle and learning activity packages of momentum and collisions
Fulltext: