ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

Titleปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsสุทา แก้วมาก
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHV ส778
Keywordsผู้สูงอายุ--การสงเคราะห์--อุบลราชธานี, องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเขื่องใน, เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ--อุบลราชธานี
Abstract

การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน และความแตกต่างของความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานและผลการดำเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ผลการศึกษาพบว่า 1)ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ ปัจจัยด้านความชัดเจนในเป้าหมายของนโยบาย ปัจจัยด้านความพร้อมด้านทรัพยากร และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ โดยปัจจัยเหล่านี้อยู่ในส่วนของผลการดำเนินงานสวัสดิการสังคม ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับมากเช่นกัน 2)ปัจจัยทั้ง 4 ด้านมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก กับผลการดำเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ในระดับปานกลางถึงระดับสูงมาก โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก คือ ด้านการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง คือ ด้านความพร้อมด้านทรัพยากร และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง คือ ด้านความชัดเจนในเป้าหมายของนโยบาย และด้านโครงสร้างองค์การ 3)การดำเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเขื่องใน รวม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการคัดเลือกและขออนุมัติผู้สูงอายุรับเบี้ยลี้ยงยังชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในพื้นที่อย่างทั่วถึงเป็นธรรม ด้านจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุตรงตามกำหนดเวลา เป็นไปตามข้อกำหนดของระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการประชาสัมพันธ์สื่อสารให้ผู้สูงอายุได้รับทราบถึงสิทธิในการขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ และด้านการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต มีผลการดำเนินงานในระดับมาก 4)เมื่อพิจารณาหาอิทธิพลของปัจจัยที่สามารถใช้อธิบานผลการดำเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พบว่า สมการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่สมการพยากรณ์ สามารถใช้อธิบายในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ Z=0.444 (X4 คือ ด้านการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ) + 0.300 (X3 คือ ด้านความพร้อมด้านทรัพยากร) โดยสามารถร่วมทำนายได้ร้อยละ 47.70 5)ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างในด้านหน่วยงานที่สังกัดปัจจุบัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแตกต่างกัน ส่วนปัจจัยในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตำแหน่ง และประสบการณ์ในการทำงาน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่แตกต่างกัน

Title Alternate The factors affecting the operation of social welfare regarding welfare fund for the elderly of Tambon administrative organizations in Khueang Nai Ubon Ratchathani province
Fulltext: