การประเมินการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในเกษตรกรผู้ปลูกดอกเบญจมาศ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

Titleการประเมินการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในเกษตรกรผู้ปลูกดอกเบญจมาศ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsสมศักดิ์ อินทมาต
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA ส284ก
Keywordsยากำจัดศัตรูพืช--พิษวิทยา--นครพนม, เกษตรกร--สุขภาพและอนามัย--นครพนม
Abstract

การวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประเมินการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชออร์กาโนฟอสเฟตของเกษตรกรผู้ปลูกดอกเบญจมาศในตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยใช้แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการใช้และการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและการวิเคราะห์ปริมาณสารเมทาบอไลท์ทั่วไป และสารเมทาบอไลท์ทั้งหมด (Total DAP) ของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในปัสสาวะของเกษตรกรผู้ปลูกดอกเบญจมาศจำนวน 20 คน และกลุ่มอ้างอิงซึ่งไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรจำนวน 20 คน ผลการศึกษาพบว่า ระดับปริมาณสารเมทาบอไลท์ทั่วไปของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชออร์กาโนฟอสเฟตในปัสสาวะเกษตรกรซึ่งได้แก่ สารเมทาบอไลท์ DMP DEP DMTP DETP และ DEDTP มีปริมาณที่ตรวจพบคิดเป็นร้อยละ 80 50 50 30 และ 5 ตามลำดับ โดยสารเมทาบอไลท์แต่ละชนิดมีค่าเฉลี่ยเรขาคณิตอยู่ที่ 33.80 6.69 1.47 0.85 และ 1.68 ไมโครกรัมต่อกรัมครีเอดินีนและเมื่อเปรียบเทียบระดับสารเมทาบอไลท์ทั้งหมดระหว่างกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มอ้างอิงพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยกลุ่มตัวอย่างมีระดับเมทาบอไลท์สูงกกว่ากลุ่มอ้างอิง เมื่อแบ่งช่วงระดับสารเมทาบอไลท์ในกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 70 มีระดับสารเมทาบอไลท์อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 20 มีระดับสารเมทาบอไลท์อยู่ในระดับสูง เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ของระดับสารเมทาบอไลท์กับพฤติกรรมการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวเองพบว่า กลุ่มที่มีระดับสารเมทาบอไลท์ต่ำจะสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวเองอย่างน้อย 3 ชนิด กลุ่มที่มีระดับสารเมทาบอไลท์สูงจะสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวเองมากที่สุด 2 ชนิด การวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีโอกาสที่จะได้รับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายเนื่องจากขาดความตระหนักในการสวมเครื่องป้องกันตนเองในขณะทำงานและพฤติกรรมการใช้เคมีกำจัดศัตรูพืชที่ไม่ถูกต้อง

Title Alternate Exposure assessment of organophosphate among chrysantemum growers in Thatphanom subdistrict Thatphanom district Nakornphanom province
Fulltext: