การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT เรื่องไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Titleการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT เรื่องไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2553
Authorsสิริกมล ตันติพรหม
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC ส731
KeywordsTeams game tournament, การจัดการเรียนรู้--รูปแบบ, การเรียนแบบร่วมมือ, ฟิสิกส์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), ไฟฟ้ากระแส--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและทดสอบประสิทธิภาพชุดกิจกรรมแบบทีมรวมมือแข่งขัน (Team game tournament: TGT) เรื่องไฟฟ้ากระแสตรง สำหรับประกอบการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT เรื่องไฟฟ้ากระแสตรง แผนการจัดการเรียนรู้แบบทดสอบวัดการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ในการหาประสิทธิภาพ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยของคะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเฉลี่ย 86.03/85.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT ในระดับพอใจมาก ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีประสิทธิภาพการเรียนรู้มากขึ้น

Title Alternate The using of TGT learning activity set on DC electricity lesson for developing learning achievement of the twelfth grade students
Fulltext: