ประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะของข้าราชการสำนักงานสรรพสามิต: กรณีศึกษา สำนักงานสรรพสามิตพืนที่จังหวัดอุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล

Titleประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะของข้าราชการสำนักงานสรรพสามิต: กรณีศึกษา สำนักงานสรรพสามิตพืนที่จังหวัดอุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsพูนรัตน์ กัปตัน
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberJS พ852
Keywordsข้าราชการ--การทำงาน, บริการสาธารณะ--คุณภาพ, สำนักงานสรรพสามิต--อุบลราชธานี--ตระการพืชผล
Abstract

การวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาถึงระดับประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะของข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล 2)เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการให้บริการของข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล และ 3)เพื่อศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการให้บริการของข้าราชการในสำนักงานฯ ผลการวิจัยพบว่า 1)ระดับประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะของข้าราชการสำนักงาน ในภาพรวมทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ความเป็นธรรม ความเสมอภาค ความตรงต่อเวลา และความพึงพอใจ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ประเมินประสิทธิผลการให้บริการอยู่ในระดับดีมาก 2) ผลการทดสอบสมมติฐานภูมิหลังของบุคคลที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับประสิทธิผลการให้บริการต่างกัน จากการศึกษาวิจัย พบว่า เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ เขตพื้นที่บริการ ความถี่ และประเภทงานบริการ จะประเมินประสิทธิผลการให้บริการไม่ต่างกัน ส่วนอายุของกลุ่มตัวอย่างที่ต่างกันจะประเมินการให้บริการแตกต่างกัน อย่างมีนับสำคัญที่ระดับ .05 3)ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการให้บริการของข้าราชการสำนักงานสรรพสามิต 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ ด้านสถานที่ให้บริการ ด้านความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ และด้านความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในงานบริการ ผลการวิจัย พบว่า ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการให้บริการ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

Title Alternate The effectiveness of public service deliverd by the civil servants in Ubon Ratchathani provincial excise office Trakarn Puetphon branch Ubonratchathani province
Fulltext: