คุณภาพชีวิตของประชาชน กรณีศึกษา : ตำบลวารินชำราบและตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Titleคุณภาพชีวิตของประชาชน กรณีศึกษา : ตำบลวารินชำราบและตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2553
Authorsปกรณ์ วามวาณิชย์
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHN ป117
Keywordsคุณภาพชีวิต, คุณภาพชีวิต--อุบลราชธานี, ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)--ภาวะสังคม
Abstract

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นการศึกษาถึงลักษณะคุณภาพชีวิตที่ดีและปัจจัยกำหนดคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยลักษณะของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นสามารถวัดได้ด้วย เครื่องชี้วัดความจำเป็นพื้นฐาน (basic minimum needs) โดยประกอบด้วยชุดคำถาม 24 ข้อ ประกอบกับการศึกษาถึงปัจจัยกำหนดคุณภาพชีวิต ซึ่งในการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ได้เลือกศึกษาประเด็นที่เป็นสาเหตุของคุณภาพชีวิต ได้แก่ ความเท่าเทียมกันทางสังคม ลักษณะการมีส่วนร่วมในชุมชน ระดับการพัฒนาของท้องถิ่น และการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการศึกษาพบว่า 1)คุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับดี 2)คุณลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่าง จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ข้อมูลที่จำแนกตามกลุ่มเพศ สถานภาพสมรส จำนวนบุตร รายได้ และรายได้ต่อครัวเรือนไม่มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยลักษณะคุณภาพชีวิต 3)ปัจจัยกำหนดคุณภาพชีวิต ได้แก่ ความเท่าเทียมกันในสังคม พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการดำเนินชีวิตชุมชน ระดับการพัฒนาของพื้นที่ และการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต โดยพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการดำเนินชีวิตชุมชน (r=0.923)
และการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (r=0.917) มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก ความเท่าเทียมกันในสังคม (r=0.591) มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และระดับการพัฒนาของพื้นที่ (r=0.287) มีความสัมพันธ์ระดับต่ำมากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Title Alternate People's quality of life: a case study of sub-district of Varinchamrab and Sansook in Varinchamrab district in Ubon Ratchathani province
Fulltext: