ชุดทดลองอย่างง่ายสำหรับพัฒนาความเข้าใจแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์เรื่องจุดศูนย์กลางมวลและโมเมนต์ความเฉื่อย

Titleชุดทดลองอย่างง่ายสำหรับพัฒนาความเข้าใจแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์เรื่องจุดศูนย์กลางมวลและโมเมนต์ความเฉื่อย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2553
Authorsอภินันท์ จันทรา
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC อ257
Keywordsฟิสิกส์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเข้าใจแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์เรื่องจุดศูนย์กลางมวลและโมเมนต์ความเฉื่อยด้วยชุดทดลองอย่างง่าย ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 3 แผน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ข้อสอบวัดความเข้าใจแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์และแบบพฤติกรรมผู้เรียน ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความเข้าใจแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับจุดศูนย์กลางมวลและโมเมนต์ความเฉื่อยสูงขึ้นหลังจากการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t=36.37) และจากการวัดความก้าวหน้าทางการเรียนตามแนวคิดของ Hake ค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียนเท่ากับ 0.82 ซึ่งอยู่ในระดับสูง และนักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ระดับดีมาก

Title Alternate Simple experiment on center of mass and moment of inertia for improving students' concept
Fulltext: