แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมทางเพศของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่รักษาด้วยยาต้านไวรัส จังหวัดอำนาจเจริญ

Titleแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมทางเพศของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่รักษาด้วยยาต้านไวรัส จังหวัดอำนาจเจริญ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsวันทนีย์ ธารณ์ธนบูลย์
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRC ว432
Keywordsโรคเอดส์--ผู้ป่วย--การดูแลตัวเอง, โรคเอดส์--ผู้ป่วย--การรักษาด้วยยา, โรคเอดส์--ผู้ป่วย--พฤติกรรม
Abstract

การวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแบบเผยความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมทางเพศของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ที่รักษาด้วยยาต้านไวรัส ข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้ความรุนแรงของโรค ทุกคนผ่านการเผชิญกับการเจ็บป่วยที่รุนแรงมาแล้ว ดังนั้น จึงรักษาสุขภาพของตนเป็นอย่างดี เพราะไม่ต้องการกลับไปมีประสบการณ์ที่ทุกข์ทรมานเหมือนเดิม ทุกคนยอมรับว่าการใช้ถุงยางอนามัยช่วยลดการเพิ่มหรือรับเชื้อกับคู่นอน มีความพยายามที่จะใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ เนื่องจากไม่ต้องการให้คู่นอนของตนมีความเสี่ยง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและการเข้ากลุ่มผู้ติดเชื้อทำให้ตนมีความรู้ในการดูแลตนเองมากขึ้น อย่างไรก็ตามเรื่องสุขอนามัยทางเพศ เจ้าหน้าที่ไม่มีข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ความปลอดภัยในการร่วมเพศด้วยวิธีการต่าง ๆ และกลุ่มตัวอย่างบางรายขาดการดูแลสุขภาพทางเพศของตนที่เหมาะสม

Title Alternate Health belief model and sexual behavior of people living with HIV/AIDS on antiretroviral therapy in Amnatchareon Province
Fulltext: