การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเรื่อง ระบบการย่อยอาหารของมนุษย์

Titleการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเรื่อง ระบบการย่อยอาหารของมนุษย์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsศิริ ประเสริฐ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB ศ445ก
Keywordsการพัฒนาบทเรียน, การย่อยอาหาร--การสอนด้วยสื่อ, การเรียนการสอนผ่านเว็บ, บทเรียนออนไลน์, สื่อการสอน, สื่อการเรียน
Abstract

การศึกษาเพื่อ 1)พัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเรื่อง ระบบย่อยอาหารของมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ จังหวัดยโยธร มีประสิทธิภาพตามเกณฑฺมาตรฐาน 80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน การศึกษาในครั้งนี้ใช้ Flash, MySQL และภาษา PHP เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนที่พัฒนาใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์ ผลการประเมินพบว่า บทเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ E1/E2 = 82.42/83.18 สรุปได้ว่าบทเรียนนี้มีความเหมาะสม และสามารถนำไปใช้ได้ดีในกระบวนการเรียนการสอน

Title Alternate The development of an e-learning lession the digestion system of human
Fulltext: