การเมืองเรื่องพื้นที่และการสร้างตัวตนของสายตระกูลอดีตเจ้านายเมืองอุบลราชธานี

Titleการเมืองเรื่องพื้นที่และการสร้างตัวตนของสายตระกูลอดีตเจ้านายเมืองอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsปวีณา ป้องกัน
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberCS ป496
Keywordsนามสกุล--อุบลราชธานี--ประวัติ, อุบลราชธานี--ประวัติศาสตร์
Abstract

การวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษารูปแบบ และวิธีการแสดงตัวตนในพื้นที่สาธารณะของสายตระกูลอดีตเจ้านายเมืองอุบลราชธานี 2)เพื่อศึกษาถึงเงื่อนไขปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการสร้างตัวตนของสายตระกูลอดีตเจ้าเมืองอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า พื้นที่และตัวตนของเครือญาติสายตระกูลเจ้านายเมืองอุบลราชธานี เป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 ก่อให้เกิดการลดบทบาทของเจ้านายเมืองอุบลราชธานีในชนชั้นปกครองแบบอาญาสี่ ขณะเดียวกันมีการรับเอาธรรมเนียมประเพณีจากส่วนกลางมาใช้ ยังผลให้เจ้านายเมืองอุบลราชธานีไร้พื้นที่หรือเสียพื้นที่ทางการเมือง การยึดครองพื้นที่ทางการเมืองการปกครองของราชสำนักกรุงเทพฯ ดังกล่าว ผู้วิจัยมองว่า เป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้เจ้านายเมืองอุบลราชธานีที่สืบเชื้อสานมาจากเจ้าผู้ตั้งเมืองกลายเป็นสามัญชน ดังนั้นปรากฏการณ์ในปัจจุบันที่มีลูกหลานอดีตเจ้านายเมืองอุบลราชธานีส่วนหนึ่งได้ทำการ ?รื้อฟื้น? กิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่เชื่อมโยงถึงอัตลักษณ์ของ ?ความเป็นเชื้อสายเจ้านาย? และการธำรง ?ความเป็นเครือญาติ? อดีตเจ้านายเมืองอุบลราชธานี จึงเป็นการเมืองเรื่องพื้นที่อีกรูปแบบ

Title Alternate The politics of space and identity construction of the former prince ships of Ubon Ratchathani's lineage
Fulltext: