การวิเคราะห์การกำหนดนโยบายสาธาณะขององค์การบริหารส่วนตำบล: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Titleการวิเคราะห์การกำหนดนโยบายสาธาณะขององค์การบริหารส่วนตำบล: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsลอราช สารพัฒน์
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberH ล157
Keywordsนโยบายสาธารณะ--อุบลราชธานี, องค์การบริหารส่วนตำบล--อุบลราชธานี, องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง (อุบลราชธานี)--การบริหาร
Abstract

การวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การกำหนดนโยบายสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลว่ามีอิทธิพลใดบ้างต่อกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ โดยศึกษาจากข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการ รวมทั้งการเข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมประชาคมท้องถิ่น ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อสังเกตพฤติกรรมของประชาชน ผู้นำในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังได้ทำการศึกษาในส่วนของการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะในระดับท้องถิ่นของประชาชนในพื้นที่กรณีศึกษาประกอบกันไป
ผลการศึกษาพบว่า ในการวิเคราะห์การกำหนดนโยบายสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ กรณีศึกษามีลักษณะเป็นความร่วมมือกันทั้งทางประชาชนและกลุ่มผู้นำที่ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย โดยที่กลุ่มผู้ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายจะเป็นผู้คิดและเสนอทางเลือกให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ การเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนจะกระทำโดยผ่านตัวแทนที่เป็นกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนชุมชน ซึ่งจะทำหน้าที่รวบรวมผลประโยชน์หรือความต้องการของประชาชนเข้าสู่กระบวนการกำหนดนโยบาย แต่ด้วยที่วัฒนธรรมแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทำให้มีแนวโน้มที่จะถูกชี้นำจากกลุ่มชนชั้นในท้องถิ่นอย่างสูง

Title Alternate Politics and local public policy setting :a case study of Pa-Mong sub-district administrative organization, Det-Udom distric, Ubon Ratchathani Province
Fulltext: