การเผชิญปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์ของหญิงบริการชาวลาวที่บริเวณชายแดนไทย-ลาว จังหวัดอุบลราชธานี

Titleการเผชิญปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์ของหญิงบริการชาวลาวที่บริเวณชายแดนไทย-ลาว จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsศุภศรัย สง่าวงศ์
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHQ ศ729ก
Keywordsการค้าประเวณี--ลาว, อนามัยเจริญพันธุ์--ลาว, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์--ลาว, โรคเอดส์--ลาว
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาให้ทราบถึงวิธีการเผชิญกับปัญหา ตลอดจนการจัดการและการปรับตัว
เพื่อโต้ตอบกับปัญหาด้านอนามัยเจริญพันธุ์ของหญิงบริการเชื้อชาติลาว
โดยนำวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพมาใช้เพื่อรวบรวมประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตน การรับรู้ ความเข้าใจและ
ความเชื่อที่เชื่อมโยงกับอนามัยเจริญพันธุ์ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากหญิงบริการชาวลาวซึ่งทำงานอยู่ใน
ร้านคาราโอเกะจำนวน 17 คน ที่สมัครใจเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก ใช้วิธีการสัมภาษณ์ระดับลึก
การสังเกตและการสนทนา รวมทั้งใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาในการบันทึกข้อมูลภาคสนาม

URLhttp://medias.lib.ubu.ac.th/medias/pdf/fulltext1/ethesis/Supasai_Sa/abstract.pdf
Title Alternate Lao service women encounter repoductive health problems at the Thai-Lao border in Ubon Ratchathani