การวิเคราะห์ระยะเวลารอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งรังไข่หลังจากได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด Cisplatin / Cyclophosphamide regimen เปรียบเทียบกับ Carboplatin / Paclitaxel regimen

Titleการวิเคราะห์ระยะเวลารอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งรังไข่หลังจากได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด Cisplatin / Cyclophosphamide regimen เปรียบเทียบกับ Carboplatin / Paclitaxel regimen
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsวรรณพร วัฒนะวงษ์
Degreeเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRC ว253ก
Keywordsการรักษาด้วยเคมีบำบัด, มะเร็งรังไข่ชนิด epithelial, ระยะเวลาการรอดชีวิต, รังไข่--มะเร็ง--การรักษาด้วยา, รังไข่--มะเร็ง--ผู้ป่วย
Abstract

วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลารอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ หลังจากได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด cisplatin ร่วมกับยา cyclophosphamide (สูตร CP) และ carboplatin ร่วมกับยา paclitaxel (สูตร CT)
ผลการวิจัย พบว่า จากผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ชนิด epithelial รายใหม่ จำนวน 422 คน มีผู้ป่วยที่เข้าตามเกณฑ์การศึกษาจำนวน 135 ราย ซึ่งอายุ สิทธิการรักษาพยาบาล ระยะการดำเนินของโรคและการได้รับยาเคมีบำบัดครบ 6 ครั้ง ในกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีความคล้ายคลึงกัน ระยะเวลาการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่ใช้ยาสูตร CP และสูตร CT ไม่แตกต่างกัน หลังจากควบคุมตัวต่างปัจจัยๆ คือ อายุ อาชีพ ระยะการดำเนินโรค การได้รับยาเคมีบำบัดครบ 6 ครั้ง และสิทธิการรักษาพยาบาล พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดทั้งสองสูตรมีความเสี่ยงต่อการตาบไม่แตกต่างกัน แต่ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการตายของผู้ป่วยได้แก่ การได้รับยาเคมีบำบัดครบ 6 ครั้ง และระยะการดำเนินของโรค โดยจะมีความเสี่ยงต่อการตายน้อยกว่าผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดน้อยกว่า 6 รั้ง และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะ Advanced stage จะมีความเสี่ยงต่อการตายมากกว่าผู้ป่วยระยะ Early stage
สรุปได้ว่า ระยะเวลาการรอดชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ ชนิด epithelial ที่ได้รับยาเคมีบำบัดสูตร CP เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดสูตร CT ไม่แตกต่างกัน โดยการได้รับยาเคมีบำบัดไม่ครบ 6 ครั้งและผู้ป่วยที่อยู่ในระยะ Advanced Stage จะมีความเสี่ยงต่อการตายเพิ่มขึ้น 3 เท่า

Title Alternate The survival analysis of patients with ovarian cancer after treatment with cisplatin plus cyclophosphamide regimen versus carboplatin plus paclitaxel regimen
Fulltext: