การออกแบบกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ T5 Model บนระบบจัดการเรียนการสอน

Titleการออกแบบกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ T5 Model บนระบบจัดการเรียนการสอน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsสันทนีย์ กิจเพิ่มเกียรติ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB ส588ก
Keywordsกระบวนการเรียนรู้ T5 model, การสอน--การออกแบบ, การสอน--โปรแกรมคอมพิวเตอร์, การออกแบบการเรียนการสอน, ระบบจัดการเรียนการสอน, อีเลิร์นนิง
Abstract

การเรียนการสอนในปัจจุบัน มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับความรู้เพื่อจัดทำเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการสอนของอาจารย์ให้มีความหลากหลาย และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้น่าสนใจ กระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนมากขึ้น จึงทำการศีกษาการออกแบบบทเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ T5 Model ของมหาวิทยาลัย Waterloo เพื่อออกแบบโครงสร้างรายวิชาซึ่งเนินกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รายวิชาที่ใช้เพื่อการศึกษาการออกแบบ และสร้างระบบอีเลิร์นนิงในครั้งนี้ คือ รายวิชาคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างรายวิชาแล้วทำการสร้างรายวิชาพร้อมทั้งจัดการบทเรียนให้อยู่ในรูปแบบของ SCORM ซึ่งเป็นมาตรฐานของอีเลิร์นนิง โดยใช้โปรแกรม Reload ในการจัดการเนื้อหาให้อยู่ในรูปแบบ SCORM และใช้โปรแกรม Hotpotatp ในการจัดทำแบบฝึกหัดของแต่ละบทเรียน โปรแกรม Moodle ถูกใช้เป็นระบบจัดการเรียนการสอน (LMS)

Title Alternate Learning design using T5 model on SCORM complient LMS
Fulltext: