การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องการผสมเทียมในสุกร

Titleการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องการผสมเทียมในสุกร
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsสมควร สากำ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSF ส233ก
Keywordsการผสมเทียม, บทเรียนออนไลน์, สุกร--การผสมเทียม--การสอนด้วยสื่อ, อินเตอร์เน็ตในการศึกษา
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่องการผสมเทียมในสุกร เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนของนักศึกษา เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาต่อบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น โปรแกรมบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ทำการพัฒนาและออกแบบขึ้น ชื่อ E-Tutor lms version 1.0 ใช้โปรแกรม PHP พัฒนาขึ้นมาใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Linux โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ทำการประเมิน 2ด้านคือ ด้านเนื้อหาและด้านระบบคอมพิวเตอร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 32 คน ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นผู้ทดลองใช้และนำเอาผลการทดลองมาใช้ในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า นักเรียน 2 กลุ่มสาขาวิชามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน บทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับพอใช้ (E-CAI=80.76) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อบทเรียนออนไลน์ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คือ ได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 8.85 และผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ด้านอยู่ในระดับดีถึงดีมาก

Title Alternate The development of an online lesson on "Artificial insemination in swine"
Fulltext: