การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการขุดเจาะบ่อบาดาล

Titleการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการขุดเจาะบ่อบาดาล
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsสุการัตน์ สมจันทร์
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB ส769
Keywordsการวิเคราะห์พื้นที่, การใช้ประโยขน์ที่ดิน, คุณภาพน้ำ, ดินเค็ม, น้ำบาดาล, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, หินอุ้มน้ำ
Abstract

การศึกษาหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการขุดเจาะบ่อบาดาลในจังหวัดอุบลราชธานี โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านคุณภาพน้ำ ปัจจัยทางด้านชนิดของหินอุ้มน้ำ ปัจจัยทางด้านดินเค็มและปัจจัยทางด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน มาเพื่อทำการวิเคราะห์หาพื้นที่ที่เหมาะสมด้วยโปรแกรม Arcview Version 3.2a โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ช่วงปี ได้แก่ ปี พ.ศ. 2536-2540 และปี พ.ศ. 2541-2545 พบว่าทั้ง 2 ช่วงปี มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการขุดเจาะน้ำบาดาลในระดับปานกลางเหมือนกันแต่แตกต่างกันที่ขนาดของพื้นที่โดยคิดเป็นร้อยละ 65.42 และ 48.68 ตามลำดับ ส่วนใหญ่ครอบคลุมพื้นที่อำเภอ ได้แก่ กุดข้าวปุ้น ตระการพืชผล พิบูลมังสาหาร สิรินธร บุณฑริก น้ำยืน นาจะหลวย ศรีเมืองใหม่ จากการตรวจสอบความถูกต้องของพื้นที่ที่เหมาะสมในการขุดเจาะบ่อบาดาลที่ได้โดยใช้ข้อมูลเพิ่มเติมจำนวน 15 ข้อมูลในปี พ.ศ. 2543 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลดังกล่าวกับพื้นที่ที่เหมาะสมที่ได้ของปี พ.ศ.2541-2545 มีความถูกต้องมากกว่า 60% แต่อย่างไรก็ตามพื้นที่ที่เหมาะสมในการขุดเจาะบ่อบาดาลที่ได้ในการศึกษานี้เป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเบื้องต้น ควรมีข้อมูลท้องถิ่นสำหรับประกอบการพิจารณาเพื่อความถูกต้องมากขึ้น

Title Alternate Application of geographic information system for searching appropriate area of drilling ground water wells
Fulltext: