การสร้างสื่อการสอนผ่านเครือข่ายโดยใช้วิธี T5 Model สำหรับรายวิชาการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

Titleการสร้างสื่อการสอนผ่านเครือข่ายโดยใช้วิธี T5 Model สำหรับรายวิชาการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsพิทยาภรณ์ เลิศกระโทก
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA พ671
Keywordsการเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์), การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย, คอมพิวเตอร์--การศึกษาและการสอน--โปรแกรมคอมพิวเตอร์, รูปแบบการเรียนแบบ T5, โปรแกรมคอมพิวเตอร์--การออกแบบ
Abstract

โครงการนี้มีประเด็นหลักที่มุ่งเน้นเพื่อที่จะพัฒนาสสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการเรียนรู้ได้หลากหลายวิธี เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาตามแบบที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ลดภาระการสอนในชั้นเรียน โดยมีครูเป็นผู้ติดตามประเมินผล และตรวจสอบสภาพการเรียนนอกเหนือจากการเรียนภายในเครือข่าย ซึ่งการเรียนผ่านสื่อนี้จะทำให้เติมเต็มให้นักศึกษาได้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
การศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ได้เสนอวิธีการสอนวิชาการประกอบเครื่อง โดยใช้การออกแบบตามองค์ประกอบของ T5 model ของมหาวิทยาลัยวอเตอร์ลู ประเทศคานาดา มีเทคนิคและการสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้ทำงานเป็นกลุ่ม เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถส่งงานที่ครูมอบหมายและครูสามารถตรวจสอบการงานที่นักศึกษาส่งได้ทันที และสามารถประเมินผลการสอบโดยการทดสอบผ่านระบบเครือข่ายได้

Title Alternate Web-based instruction T5 Model of practice assembly course
Fulltext: