การพัฒนาความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุในระบบสุริยะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคนิคการสอนเชิงรุกที่ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ATLAS)

Titleการพัฒนาความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุในระบบสุริยะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคนิคการสอนเชิงรุกที่ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ATLAS)
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsวรเชษฐ์ บุญยง
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQB ว194
Keywordsจักรวาล--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), ดาราศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), โลก--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาความเข้าใจเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุในระบบสุริยะ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคนิคการสอนเชิงรุกที่ส่งเสริมศักยภาพ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ATLAS) จำนวน 4 แผน รวม 9 ชั่วโมง กลุ่มตัวอย่างคือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 23 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนมัธยมสารพัดวิทยา
ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ แบบทดสอบวัดความเข้าใจเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุในระบบสุริยะ จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า
1.นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเทคนิคการสอนเชิงรุกที่ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(ATLAS) มีความเข้าใจเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุระบบสุริยะ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
2.นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรายชั้นอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.85

URLhttp://medias.lib.ubu.ac.th/medias/pdf/fulltext1/ethesis/Worrachet_Boon/abstract.pdf
Title Alternate The understanding development of realtive of objects in solar system for Mattayomsuksa 5 students by using the active teaching and learning approaches in science (ATLAS) technique activity packages