การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการลาบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

Titleการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการลาบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsมงคล พรมวันนา
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF ม114ก
Keywordsการบริหารงานบุคคล--ฐานข้อมูล, การลา--ฐานข้อมูล, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
Abstract

การค้นคว้าอิสระนี้นำเสนอการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การลาบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร และช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากร ฝ่ายบุคคล ผู้บริหาร โดยการใช้ภาษาโปรแกรมคือ PHP และฐานข้อมูล MyQSL ระบบการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การลาบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้จัดการระบบดังนี้ ให้บุคลากรสร้างใบลา ยกเลิกใบลา เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลบุคลากร แก้ไขใบลาที่ยังไม่อนุมัติ ตรวจสอบสิทธิ์การลา รายงานการลาประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี รายงานการลาแยกตามประเภท สร้างรายงานทางสถิติ ผลการพัฒนาโดยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาจัดการ ทำให้การประมวลผลรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ ทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ และยังช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบข้อมูลสารสนเทศจากรายงานสรุปข้อมูลการลาของบุคลากรในหน่วยงานถูกต้องและรวดเร็ว

Title Alternate Online information system for leave control and management
Fulltext: