การพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนออนไลน์ สำหรับโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

Titleการพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนออนไลน์ สำหรับโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsมานพ กองอุ่น
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLC ม443ก
Keywordsผลการเรียน, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ, ระบบนักเรียน, โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา--นักเรียน--ฐานข้อมูล
Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและออกแบบฐานข้อมูลระเบียนนักเรียนและพัฒนาระบบการนำเข้าและแสดงผลข้อมูลระเบียนนักเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ช่วยให้ประหยัดเวลาการทำงานของบุคลากรในโรงเรียนและการลงทะเบียนของนักเรียน โดยเป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลนักเรียน เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลครู และฐานข้อมูลรายวิชา มีความสามารถด้านต่าง ๆ คือ นักเรียนลงทะเบียนเรียน จัดการข้อมูลนักเรียน ครู และรายวิชาซึ่งใช้การออกแบบระบบโดยใช้ Use Case Diagram และ Activity Diagram ทำให้การออกแบบและพัฒนาระบบเป็นไปตามขั้นตอนที่เหมาะสม โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการไปจนถึงขั้นพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาาา PHP และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ซึ่งเป็นซอร์ฟแวร์แบบเปิด (Open Source) จากกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพของระบบโดยผู้ใช้งานด้วยแบบประเมิน พบว่าโปรแกรมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยได้ค่าประเมินเฉลี่ย 9.19

Title Alternate A development of a web-based student recording system: a case of Muangsamsib Amphawan Witthaya School
Fulltext: