การพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ เพื่อบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleการพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ เพื่อบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsไมตรี ริมทอง
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF ม965
Keywordsการบริหารโครงการ--โปรแกรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี--คณะบริหารศาสตร์--โครงการ--โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน--โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ในโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้อยู่ในลักษณะฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่งง่ายต่อการสืบค้นและติดตาม ระบบได้ พัฒนาขึ้นเพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คือ การลงทะเบียนสมาชิก การนำเสนอโครงการบริการวิชาการ การบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการรายงานข้อมูล วิธีการดำเนินการศึกษาประกอบด้วยการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้วย Crow's foot และเทคโนโลยียูเอ็มแอลอย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบจนถึงการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ PHP การพัฒนาและใช้ฐานข้อมูลออนไลน์โดยใช้ฐานข้อมูล MySQL เป็นฐานข้อมูล กระบวนการทดสอบประสิทธิภาพของระบบใช้วิธีการ Black box testing โดยผู้ใช้งานด้วยแบบประเมินที่สร้างขึ้น พบว่าระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี โดยได้ค่าประเมินเฉลี่ยเท่ากัย 8.88 และสามารถนำไปใช้งานในหน่วยงานอื่น ๆ ได้

Title Alternate The development of online information system community academic management for academic service and culture preservation project faculty of management science Ubon Rajathanee university
Fulltext: