การประเมินผลการดำเนินงานระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี

Titleการประเมินผลการดำเนินงานระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsลัดดา ภัทราพรนันท์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA ล239
Keywordsบริการฉุกเฉินของโรงพยาบาล, บริการทางการแพทย์, บริการพยาบาลฉุกเฉิน, ระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน, โรงพยาบาล--บริการพยาบาลฉุกเฉิน
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ด้านปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ ตามมาตรฐานในคู่มือการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ของศูนย์นเรนทร เก็บข้อมูลจากหน่วยรถพยาบาล เอกสารการปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และเวชระเบียนผู้ป่วยอุบัติเหตุโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในรถพยาบาลประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพจำนวน 193 คน เวชกรฉุกเฉินขั้นกลาง 18 คน เวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐานจำนวน 258 คน อาสาสมัครกู้ภัยจำนวน 140 คน และหัวหน้าหน่วยรถพยาบาลจำนวน 62 หน่วย รวบรวมข้อมูลด้วยปบบสอบถาม แบบสำรวจและสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติเชิงพรรณาและสถิติ Chi square

Title Alternate The evaluation of emergency medical service system in Ubon Ratchathani province
Fulltext: