การศึกษางานหัตกรรมโลหะในพื้นที่ภาคอีสานเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก

Titleการศึกษางานหัตกรรมโลหะในพื้นที่ภาคอีสานเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsชัยบพิธ พลศรี
Degreeศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต
Institutionคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberN ช389ก
Keywordsของที่ระลึก, ผลิตภัณฑ์, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคอีสาน, หัตถกรรมโลหะ
Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาและรวบรวมผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมโลหะในอดีตและปัจจุบัน 2. เพื่อศึกษารูปแบบลวดลายกรรมวิธีในการผลิตงานหัตถกรรมโลหะเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 2. เพื่อการพัฒนาและกำหนดแนวทางในการออกแบบงานหัตถกรรมโลหะให้มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ประเภทของที่ระลึก ผลการศึกษาพบว่า 1.การศึกษาและรวบรวมข้อมูลผลิตงานหัตถกรรมโลหะในภาคอีสาน 19 จังหวัด อาจจำแนกงานโลหะตามลักษณะการใช้งานที่ค้นพบเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทเครื่องใช้ทั่วไป ประเภทเครื่องประดับ และประเภทเครื่องใช้ในการเกษตร 2.การศึกษารูปแบบ ลวดลาย กรรมวิธีการผลิตงานหัตถกรรมโลหะ พบว่า ทางด้านรูปแบบ ลวดลาย และกรรมวิธีการผลิต มีจุดเด่นและมีรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันตามการใช้วัสดุ ความต้องการในการใช้สอย โดยใช้กรรมวิธีที่เหมาะสมตามความถนัดที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ แม้ว่าจะมีการพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน แต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร 3. การนำงานหัตถกรรมโลหะ มาพัฒนาเป็นของที่ระลึก พบว่า ในการออกแบบควรมีการศึกษากลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนและเลือกวัสดุ กรรมวิธีการผลิตให้เหมาะสมกับรูปแบบ ส่วนกรรมวิธีการผลิตโลหะที่สามารถสร้างรูปแบบของผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย คือ กรรมวิธีการหล่อโลหะ วัสดุในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากโลหะควรใช้โลหะที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ เพื่อช่วยในการลดต้นทุนจากการใช้เชื้อเพลิง น้ำโลหะไหลได้ดี ทำให้น้ำโลหะไหลเข้าพิมพ์ได้ทั่วถึง อัตราการขยายตัวมีน้อยหลังโลหะเย็นตัว ชิ้นงานมีความสมบูรณ์ สามารถหาวัสดุทดแทนได้ง่าย และเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบที่หลากหลาย ควรมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการออกแบบที่ชัดเจน ซึ่งกระแสความต้องการจะมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยดังตัวอย่างแนวทางการออกแบบที่นำเสนอในงานวิจัย

Title Alternate A study of metal crafts in Isaan region for souvenir product development
Fulltext: