การใช้ประโยชน์จากมูลโคและถ่านมูลโคสำหรับดูดซับสารละลายทองแดงในน้ำสังเคราะห์

Titleการใช้ประโยชน์จากมูลโคและถ่านมูลโคสำหรับดูดซับสารละลายทองแดงในน้ำสังเคราะห์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsชนยิตรี แสงวิจิตร
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTD ช137
Keywordsการดูดซับสารละลายทองแดง, น้ำเสีย--การบำบัด, มูลโค
Abstract

ผลจากการศึกษาพบว่า สำหรับสารละลายทองแดงสังเคราะห์ เริ่มต้น 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ถ่านมูลโคมีประสิทธิภาพการกำจัดทองแดงดีกว่ามูลโคทุกกรณี โดยปริมาณมูลโคและถ่านมูลโคที่เหมาะสมเท่ากับ 1 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตรของสารละลายทองแดง ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกำจัดมากกว่าร้อยละ 70 และ 95 ตามลำดับ ลักษณะไอโซเทอร์มของการดูดซับ สามารถใช้สมการแลงเมียร์ และสมการฟรุนดิช อธิบายได้ดี สำหรับค่าพีเอชที่เหมาะสมของมูลโคมีและถ่านมูลโค เท่ากับ 4 และ 2 ตามลำดับ ที่เวลาเข้าสู่สมดุล 30 นาที แต่อย่างไรก็ตาม ถ่านมูลโคมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นตัวดูดซับมากกว่ามูลโค

Title Alternate The utilization of cow dung and cow dung char coal for adsorbing copper solution from synthetic water
Fulltext: