การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่องการทำงานของหลอดภาพโทรทัศน์

Titleการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่องการทำงานของหลอดภาพโทรทัศน์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsเรวัต มาลากรรณ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ร769
Keywordsการพัฒนาบทเรียน, การเรียนการสอนผ่านเว็บ, คอมพิวเตอร์--การศึกษาและการสอน, อินเตอร์เน็ตในการศึกษา, โทรทัศน์--หลอดภาพ
Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการทำงานของหลอดภาพโทรทัศน์ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการทำงานของหลอดภาพโทรทัศน์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด การค้นคว้าอิสระ ในครั้งนี้ ใช้เครื่องมือที่ในการพัฒนาบทเรียน ได้แก่ FLASH ฐานข้อมูล MySQL และ ภาษา PHP ในการประเมินประสิทธิภาพของสื่อที่พัฒนาได้ใช้วิธี คำนวณทางคณิตศาสตร์ ผลการประเมินพบว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ E1/ E2 =85.35/91.18 หมายถึงบทเรียนสามารถนำไปใช้งานได้ มีความเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้กระบวนการเรียนการสอน

Title Alternate The development of an e-learning lesson the working procedure of a television picture tube
Fulltext: