การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่องการทำงานของหลอดภาพโทรทัศน์

Titleการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่องการทำงานของหลอดภาพโทรทัศน์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsเรวัต มาลากรรณ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ร769
Keywordsการเรียนการสอนผ่านเว็บ, คอมพิวเตอร์--การศึกษาและการสอน, อินเตอร์เน็ตในการศึกษา, โทรทัศน์--หลอดภาพ
Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.เพื่อพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอรืเน็ต เรื่องการทำงานของหลอดภาพโทรทัศน์
สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนบทเรียนออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เรื่องการทำงานของหลอดภาพโทรทัศน์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด การค้นคว้าอิสระ ในครั้งนี้ ใช้เครื่องมือใน
การพัฒนาบทเรียนได้แก่ Flash ฐานข้อมูล MySQL และภาษา PHP ในการประเมินประสิทธิภาพของ
สื่อที่พัฒนาได้วิธี คำนวณทางคณิตศาสตร์ ผลการประเมินพบว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี
โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 85.35/91.18 หมายถึงบทเรียนสามารถนำไปใช้งานได้
มีความเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้กระบวนการเรียนการสอน

URLhttp://medias.lib.ubu.ac.th/medias/pdf/fulltext1/ethesis/Rawat_Ma/abstract.pdf
Title Alternate The development of an e-learning lesson the working procedure of a television picture tube