การใช้บริการกับการให้บริการผู้ป่วยในของผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทย

Titleการใช้บริการกับการให้บริการผู้ป่วยในของผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2546
Authorsกิจปพน ศรีธานี
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9746092197
Call NumberRC ก659ก
Keywordsบริการทางการแพทย์, มะเร็ง--ผู้ป่วย--การรักษา
Abstract

การวิจัยเพื่อ 1.ศึกษาการใช้บริการ การข้ามเขตรับบริการและการตายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปี 2544 และปี 2545 2.ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านการเจ็บป่วยการเข้าถึงบริการในด้ายการแพทย์ชั้นสูง การข้ามเขตรับบริการ และการตายในโรงพยาบาล พบว่า ผู้ป่วยโรคมะเร็งในเขต 3,4,5 และ 6 สามารถเข้าถึงบริการได้ดี และพบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส และสิทธิการรักษา มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการด้านการแพทย์ขั้นสูง อายุ สถานภาพสมรส สิทธิการรักษา ภูมิลำเนา และความรุนแรงของโรค มีความสัมพันธ์กับการข้ามเขตการรับบริการ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส สิทธิการรักษา ภูมิลำเนา และความรุนแรงของโรค มีความสัมพันธ์กับการตายในโรงพยาบาล อย่างมีนัยสำคัญ

Title Alternate The demand for supply of inpatient services of cancer patients in Thailand