การใช้หนอนแมลงวันที่ผลิตจากมูลสุกรเป็นแหล่งโปรตีนจากไก่พื้นเมือง

Titleการใช้หนอนแมลงวันที่ผลิตจากมูลสุกรเป็นแหล่งโปรตีนจากไก่พื้นเมือง
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2547
Authorsอรรถยา ลาพ้น
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSB อ359
Keywordsมูลสัตว์, สุกร--มูล, หนอนแมลงวัน, ไก่พื้นเมือง--การเลี้ยง, ไก่พื้นเมือง--อาหาร
Abstract

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อทราบถึง 1.ปริมาณหนอนแมลงวันที่ผลิตได้จากมูลสุกรประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการนำหนอนแมลงวันที่ผลิตได้มาเสริมเป็นอาหารไก่พื้นเมือง โดยทดลองในฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ 2.ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับของเกษตรกร ในการใช้หนอนแมลงวันที่ผลิตจากมูลสุกรเป็นอาหารไก่พื้นเมือง โดยศึกษาในฟาร์มเกษตรกร ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี การศึกษาพบว่า เมื่อนำหนอนแมลงวันที่ได้ไปเสริมเป็นอาหารไก่พื้นเมืองในอัตรา 30% ของปริมาณที่ได้ร่วมกับการให้ปลายข้าวอย่างเต็มที่ตลอดช่วงการทดลอง เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ให้ปลายข้าวเพียงอย่างเดียว พบว่า การเสริมหนอนแมลงวันไม่ทำให้ผลผลิตที่ได้รับจากแม่ไก่ คือ จำนวนไข่/ชุด น้ำหนักไข่แต่ละชุด และความสามารถในการฟักออก ต่างไปจากการไม่เสริมหนอนแมลงวัน แต่มีแนวโน้มให้แม่ไก่วางไข่ชุดต่อไปเร็วขึ้น ส่วนน้หนักตัวของลูกไก่พื้นเมืองในกลุ่มที่เสริมหนอนแมลงวันจะมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เสริมหนอนแมลงวัน การทดลองส่วนนี้บ่งชี้ว่า สามารถเพาะหนอนแมลงวันได้จากมูลสุกรทุกประเภท และเมื่อนำมาเสริมเป็นอาหารลูกไก่พื้นเมืองทำให้การเพิ่มน้ำหนักตัวของลูกไก่ดีขึ้น

Title Alternate Use of houseb fly larvae produced from swine manure as a protein source for Thai indigenous chickens
Fulltext: