การศึกษาผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการระดับพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ จังหวัดอุบลราชธานี

Titleการศึกษาผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการระดับพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsพลทรัพย์ศิริ, ศักดิ์สิทธิ์
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSD ศ322
Keywordsบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ, ผลการปฏิบัติหน้าที่, อุทยานแห่งชาติ
Abstract

การค้นคว้าอิสระเล่มนี้เป็นการศึกษาเรื่องการศึกษาผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการระดับพื้นที่ อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาถึงผลสำเร็จตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการระดับพื้นที่ในการปฏิบัติงานอย่างมีส่วนร่วม 2) เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการระดับพื้นที่ในการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ 3) เพื่อศึกษาถึงแนวทางแก้ไขปัญหาตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการระดับพื้นที่ในการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะการดำเนินงานของคณะกรรมการระดับพื้นที่ในการปฏิบัติงาน เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มองค์กรเครือข่ายที่หลากหลาย ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนด้วยกันคือ ส่วนที่หนึ่ง ระดับชุมชน "ส่วนที่สอง ระดับเครือข่าย ส่วนที่สาม การวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน ผลการศึกษาพบว่าบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการระดับพื้นที่ไม่เป็นไปตามบทบาทหน้าที่พึงจะเป็น ขาดระบบ ขาดการประสานงานและแผนงานที่ชัดเจนในการนำไปปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ทั้งนี้ การดำเนินงานจะต้องเน้นการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังของทุกภาคส่วนและทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีโดยเฉพาะบทบาทหน้าที่ของผู้มีอำนาจในการกำกับดูแลและติดตามประเมินผลเพื่อบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Title Alternate Examine the performance appraisal of the protected area committee(PAC) at Kaeng Tana National Park, Ubon Ratchathani Province
Fulltext: