LV1 : ระบบสารสนเทศจัดการและบริหารการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงต่ำ

TitleLV1 : ระบบสารสนเทศจัดการและบริหารการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงต่ำ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsมรกต พุฒผา
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC ม192อ
Keywordsกระแสไฟฟ้า--ฐานข้อมูล, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Abstract

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการและบริหารการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงต่ำ ที่สามารถตรวจสอบถึงเฟสการใช้ไฟฟ้าของแต่ละหม้อแปลง ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์อันบาลานซ์ของกระแสไฟฟ้าแรงต่ำ ตรวจสอบโหลดกระแสไฟฟ้าแรงต่ำของหม้อแปลง เปอร์เซ็นต์การจ่ายโหลดกระแสไฟฟ้าแรงต่ำของหม้อแปลง ตรวจสอบอายุการใช้งานมิเตอร์แรงต่ำ โดยการพัฒนาระบบในครั้งวนี้ได้ศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้ศึกษาได้ออกแบบระบบตามแนวคิดเชิงวัตถุโดยใช้แผนภาพ UML และพัฒนาระบบโดยใช้ภาษา PHP ฐานข้อมูล MySQL จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผู้ใช้งานระบบและเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิธี Black Box Testing ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.46 สรุปได้ว่าระบบมีประสิทธิภาพการทำงานอยู่ในระดับที่ดีสามารถนำไปใช้งานได้

Title Alternate A management information system for low voltage current : LV1
Fulltext: