ปัจจัยด้านแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อการกินยาต้านไวรัสเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่องสม่ำเสมอของผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดอำนาจเจริญ

Titleปัจจัยด้านแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อการกินยาต้านไวรัสเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่องสม่ำเสมอของผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดอำนาจเจริญ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsสมเจตน์ เพียรคุ้ม
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA ส236ป
KeywordsAIDS, การรักษาโรคเอดส์, ผู้ป่วยโรคเอดส์, ยาต้านไวรัสเอดส์, โรคเอดส์
Abstract

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อการกินยาต้านไวรัสเอดส์อย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอของผู้ป่วยเอดส์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนาในระยะเวลาหนึ่งแบบภาคตัดขวาง (Descriptive cross-sectional study) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยการกินยาต้นไวรัสเอดส์ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 198 ราย ดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2550 ถึง 20 กันยายน 2550 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of Variance: ANOVA) และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson's product moment correlation coefficient) ใช้สถิติเชิงอนุมานโดยการวิเคราะห์จำแนกประเภท (Discriminant analysis) และการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.0 เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 36.4 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีอาชีพเกษตรกรรม ตรวจพบเชื้อเอชไอวีมาแล้ว 3-5 ปี ได้รับการรักษาด้วยยาต้ายไวรัสเอดส์มาแล้วเป็นเวลา 3-5 ปี รับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ในสูตร d4T+3TC+NVP มีระดับภูมิคุ้มกัน (CD4) เมื่อเริ่มรับยาเฉลี่ย เท่ากับ 66.0 cells/ml ปัจจุบันมีระดับภูมิคุ้มกัน (CD4) เฉลี่ยเท่ากับ 387 cells/ml ข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า ผู้ป่วยได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมทุกด้านในระดับปานกลาง อย่างไรก็ดีพบว่า ผู้ป่วยมีการกินยาต้านไวรัสเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่องสม่ำเสมอ ประเมินโดยวิธีสัมภาษณ์ และโดยวิธีนับเม็ดยาคงเหลืออยู่ในเกณฑ์ดีมาก คือ ร้อยละ 98.5 และดี คือร้อยละ 80.3 ตามลำดับ สำหรับปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ สถานภาพสมรสและการเปิดเผยตัว มีความสัมพันธ์กับการกินยาอย่างครบถ้วนและต่อเนื่องสม่ำเสมอ ส่วนอายุรายได้ ระยะเวลาที่ติดเชื้อเอชไอวี และระยะเวลาที่รักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ไม่มีความสัมพันธ์กับการกินยาอย่างครบถ้วนและต่อเนื่องสม่ำเสมอของผู้ป่วยเอดส์
โดยสรุป ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ปัจจัยด้านแรงสนับสนุนทางสังคมรวมทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการกินยาต้านไวรัสเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่องสม่ำเสมอของผู้ป่วยเอดส์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value<.05) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจัยด้านความรู้พื้นฐาน ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น และด้านการยอมรับจากสังคม มีความสัมพันธ์กับการกินยาต้านไวรัสเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่องสม่ำเสมอของผู้ป่วยเอดส์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value<.05) ส่วนแรงสนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์ และการช่วยเหลือด้านทรัพยากร ไม่มีความสัมพันธ์กับการกินยาต้านไวรัสเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่องสม่ำเสมอของผู้ป่วยเอดส์

Title Alternate The relationship between social support factors and antiretroviral medication adherence in AIDS patients in Amnatcharoen province