การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทดลอง เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับเทคนิคทำนาย-สังเกต-อธิบาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทดลอง เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับเทคนิคทำนาย-สังเกต-อธิบาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2561
Authorsณัฐนันท์ เฉลียวพงษ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD ณ331 2561
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, การเรียนรู้แบบสืบเสาะ, การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้, ทักษะการทดลอง, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, เทคนิคทำนาย-สังเกต-อธิบาย
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทดลอง เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับเทคนิคทำนาย-สังเกต-อธิบาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยใช้คำถามสร้างความสนใจ และกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียนในขั้นสร้างความสนใจร่วมกับกิจกรรมทำนายที่เน้นการตั้งสมมติฐานเพื่อนำไปสู่การสำรวจ และอธิบายข้อมูลด้วยกระบวนการสืบเสาะ (5Es) ต่อไป เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ซึ่งเป็นแบบปรนัยจำนวน 28 ข้อ และแบบประเมินทักษะการทดลอง ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (ค่าเฉลี่ย 21.34 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.80) สูงกว่าก่อนเรียน (ค่าเฉลี่ย 6.98 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.94) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และมีร้อยละความก้าวหน้าทางการเรียนจริงเป็น 75.09 หรือมีความก้าวหน้าทางการเรียนแบบปกติ เท่ากับ 0.68 ซึ่งจัดอยู่ในระดับความก้าวหน้าปานกลาง และนักเรียนมีทักษะการทดลองเฉลี่ยร้อยละ 78.75 จัดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก แสดงว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับเทคนิคทำนาย-สังเกต-อธิบายสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทดลอง เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีของนักเรียนได้

Title Alternate Development of achievement and experimental skills on chemical reaction by using 5E inquiry learning incorporated with predict-observe-explain (poe) technique for grade 8 student