แบบจำลองทางวิสโคอิลาสติกของเส้นเอ็นข้อต่อในวัยเจริญเติบโต

Titleแบบจำลองทางวิสโคอิลาสติกของเส้นเอ็นข้อต่อในวัยเจริญเติบโต
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2562
Authorsจิรภา เลือกนารี
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTJ จ498 2562
Keywordsวัสดุวิสโคอิลาสติก, เส้นเอ็นข้อต่อ, เอ็น -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์, แบบจำลองทางวิสโคอิลาสติก
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาและทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างภายในของเส้นเอ็นข้อต่อในวัยเจริญเติบโต จึงได้สร้างแบบจำลองทางวิสโคอิลาสติก ที่ส่วนประกอบของแบบจำลองเลียนแบบพฤติกรรมเชิงโครงสร้างภายในของเส้นเอ็นข้อต่อเมื่ออายุแตกต่างกันในวัยเจริญเติบโต โดยมีสมมติฐานว่าเมื่อเส้นเอ็นเริ่มรับแรงดึงเส้นไฟบิวร์ที่อยู่ภายในเส้นเอ็นจะมีบางส่วนที่เริ่มรับแรงในขณะที่บางส่วนจะเริ่มขาดโดยจำนวนของเส้นไฟบิวร์ที่รับแรงและขาดจะเป็นไปตามฟังก์ชันการกระจายตัวแบบเอ็กโพเนนเชียล และเมื่อเส้นเอ็นมีอายุมากขึ้นพื้นที่หน้าตัดของเส้นไฟบิวร์จะมีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เส้นไฟบิวร์มีความแข็งแรงมากขึ้นด้วย โดยการเพิ่มขึ้นของพื้นที่หน้าตัดของไฟบิวร์นี้จะสูงขึ้นตามอายุของเส้นเอ็นในลักษณะฟังก์ชันแบบเอ็กโพเนนเชียล แบบจำลองที่สร้างขึ้นสามารถจำลองพฤติกรรมการรับแรงดึงและการคลายความเค้นของเส้นเอ็นที่อายุแตกต่างกันได้เป็นอย่างดีซึ่งค่าพารามิเตอร์ในแบบจำลองเป็นค่าที่สมมุติขึ้นโดยผลการคำนวณที่ได้จากแบบจำลองมีแนวโน้มไปในทางเดียวกันกับผลการทดลองจากงานวิจัยอ้างอิง ดังนั้นเพื่อให้ได้ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการนำแบบจำลองไปใช้คาดการณ์พฤติกรรมเชิงกลของเส้นเอ็นข้อต่อที่อายุต่าง ๆ จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาวิธีการหาค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลองที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภําพกํารผลิตวัสดุทดแทนเส้นเอ็นข้อต่อให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นได้รวมถึงช่วยป้องกันการเกิดความเสียหายแก่เส้นเอ็นข้อต่อในวัยต่าง ๆ ได้

Title Alternate A viscoelastic model of ligaments and tendons in the growth ages