การเปรียบเทียบรูปแบบการสอนการทดลองสาธิตด้วยวีดิทัศน์กับการสาธิตโดยครูเพื่อพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงลอยตัว

Titleการเปรียบเทียบรูปแบบการสอนการทดลองสาธิตด้วยวีดิทัศน์กับการสาธิตโดยครูเพื่อพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงลอยตัว
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2557
Authorsมันทนา แสงมณี
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQ ม364 2557
Keywordsการทดลองสาธิตด้วยวีดิทัศน์, การสอนวิทยาศาสตร์, การสาธิตโดยครู, วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), วิทยาศาสตร์ -- กิจกรรมการเรียนการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการสอนการทดลองสาธิตด้วยวีดิทัศน์กับการสาธิตโดยครู เรื่อง แรงลอยตัวใน 4 แนวคิดย่อย ได้แก่ ปัจจัยที่มีผลต่อการลอยหรือจมของวัตถุแรงลอยตัว หลักของอาร์คิมีดิส และแรงลอยตัวกับการจมเพียงบางส่วน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ปีการศึกษา 2555 จำนวน 80 คน โดยจำแนกกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเรียนการทดลองสาธิตด้วยวีดิทัศน์และกลุ่มเรียนการทดลองสาธิตโดยครู ผลการวิจัยพบว่า 1) เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการทดลองสาธิตด้วยวีดิทัศน์และการทดลองสาธิตโดยครูไม่แตกต่างกันแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการสอนการทดลองสาธิตด้วยวีดิทัศน์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนด้วยการสาธิต 2) ทั้งรูปแบบการสอนการทดลองสาธิตด้วยวีดิทัศน์และการสาธิตโดยครูช่วยเพิ่มความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับแรงลอยตัวสูงขึ้น โดยมีความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (average normalized gain =0.63 และ 0.61 ตามลำดับ) 3) รูปแบบการสอนการทดลองสาธิตด้วยวีดิทัศน์และการสาธิตโดยครู แนวคิดย่อย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการลอยหรือจมของวัตถุ และหลักของอาร์คิมีดีส เป็นหัวข้อที่มีความก้าวหน้าทางการเรียนสูงสุดและต่ำสุดตามลำดับ เหมือนกันในรูปแบบการสอนทั้งสองแบบ

Title Alternate A comparison teaching experiments between videotaped and demonstrative approaches in developing scientific concepts about buoyant force