การสร้างชุดทดลองด้วยกระดาษเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องสารกำหนดปริมาณโดยใช้ปฏิกิริยากรด-เบส

Titleการสร้างชุดทดลองด้วยกระดาษเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องสารกำหนดปริมาณโดยใช้ปฏิกิริยากรด-เบส
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2561
Authorsพิทักษ์พงษ์ นามวงษ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD พ673 2561
Keywordsกรด, การสอนวิทยาศาสตร์, ชุดทดลองด้วยกระดาษ, เคมีวิเคราะห์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), เบส (เคมี)
Abstract

การวิจัยในครั้งนี้ได้สร้างชุดทดลองด้วยกระดาษ (PADs) ที่ใช้ต้นทุนต่ำ สร้างได้ง่ายและรวดเร็ว โดยเคลือบแวกซ์บนกระดาษกรองเพื่อสร้างช่องรองรับปฏิกิริยา ทําการทดลองโดยใช้ปฏิกิริยากรด-เบสบนชุดทดลองด้วยกระดาษ (PADs) เพื่อแสดงให้นักเรียนได้เห็นถึงแนวคิดสําคัญของสารกําหนดปริมาณ โดยให้ความเข้มข้นของเบสคงที่ทําปฏิกิริยากับกรดที่เพิ่มความเข้มข้นทีละน้อย การทดลองสาธิตนี้ช่วยให้นักเรียนสามารถระบุสารกําหนดปริมาณโดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของฟีนอล์ฟทาลีน ซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์จากการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรม การทดลองด้วยแบบทดสอบชนิดตัวเลือกสามลําดับขั้น (3-tier multiple choice test: TTDT) พบว่า นักเรียนมีคะแนนหลังเรียน (55.20 %) สูงกว่าก่อนเรียน (32.40 %) ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและสามารถให้เหตุผลได้(ข้อสอบชนิดเลือกตอบ อธิบายเหตุผลที่เลือก และระดับความเชื่อมั่นสําหรับตัวเลือกที่เลือก) และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ เห็นได้ชัดว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเรื่องสารกําหนดปริมาณ หลังการทดลองที่ดีขึ้นและมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.10 ± 0.75 จาก 5 ระดับ) ผลการวิจัยนี้ แสดงให้เห็นว่าการใช้ชุดทดลองด้วยกระดาษ (PADs) ช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องสารกําหนด ปริมาณมากขึ้น การสาธิตนี้ไม่ได้นําเสนอแค่แนวทางใหม่ในการเสริมสร้างการเรียนรู้เรื่องสารกําหนดปริมาณ แต่ได้นําเสนอการประยุกต์ใช้ชุดทดลองด้วยกระดาษ (PADs) ในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัย

Title Alternate Fabricating simple wax screen-printing paper-based analytical devices to demonstrate the concept of limiting reagent in acid-base reactions