การออกแบบและสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริกโดยใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์

Titleการออกแบบและสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริกโดยใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2561
Authorsวิเชียร ผิวบาง
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาฟิสิกส์
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTK ว559 2561
Keywordsพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์, พลังงานแสงอาทิตย์ -- การใช้ประโยชน์, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า -- การออกแบบและการสร้าง, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริก, เทอร์โมอิเล็กทริซิตี้
Abstract

ได้ทำการออกแบบและทดสอบโมดูลผลิตไฟฟ้า 8 แบบ ที่ใช้เทอร์โมอิเล็กทริกยี่ห้อ Hi-Z รุ่น HZ-9 เป็นอุปกรณ์ผันพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้า จากการเปลี่ยนแปลงชนิดของระบบระบายความร้อนและจำนวนของเทอร์โมอิเล็กทริก โดยใช้เครื่องทำความร้อนที่มีระบบวัดและควบคุม อุณหภูมิเป็นแหล่งพลังงานความร้อน ผลการทดสอบพบว่าโมดูลที่มีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้งาน คือ โมดูลที่ประกอบด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกสองแผ่นต่ออนุกรมวางบนแผ่นกระจายความร้อนและใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ซึ่งพบว่าให้กำลังไฟฟ้าสูงสุด 10.63 วัตต์ เมื่อทำการทดสอบให้ความร้อนที่ฝั่งด้านร้อน 300 องศาเซลเซียส
จากการนำโมดูลที่ออกแบบไว้ไปติดตั้งตรงตำแหน่งจุดรวมแสงของจานพาราโบลาขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เมตร ความยาวโฟกัส 0.5 เมตร ที่มีกระจกเงาเป็นวัสดุสะท้อนแสงติดอยู่ที่ผิวด้านในของจานนำไปใช้งานจริงบริเวณดาดฟ้าของอาคารฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำการทดสอบตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น. ผลการทดสอบพบว่า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่สร้างขึ้นสามารถผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้กำลังไฟฟ้าสูงสุด 13.049 วัตต์ มีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 0.67 เปอร์เซ็นต์

Title Alternate Design and construction of a thermoelectric generator by using thermal solar energy